term.subject="biostatistik"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Ekspert i PROM: at udvikle spørgeskemaer til forksning er en disciplin i sig selv

  • Tidsskriftsartikel

  Ekspert i PROM: at udvikle spørgeskemaer til forksning er en disciplin i sig selv

  I: Dagens medicin, 2021, nr. 6, S. 5
  Faggrupper som biostatistikere og psykologer kan med fordel inddrages fra begyndelsen, når læger ønsker at bruge spørgeskemaer til patienter som en del af deres forskningsarbejde.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39116782|980|.
  Note: 
  I anledning af
  Omfang: 
  S. 5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dagens medicin, 2021, nr. 6
  By: 
  870971-tsart:39116782|260|a
  Available: 
  870971-tsart:39116782|980|a
 2. Medicinsk statistik

  • Bog
  61.07 HAB

  Medicinsk statistik

  2017
  1. udgave, 2. oplag (2023)
  Introduktion i statistisk metode, herunder deskriptiv statistik, statistisk hypotesetestning i teori og praksis, variansanalyse, regressionsanalyse, non-parametrisk statistik og tid-til-event-analyse. Med fokus på den statistik, som bruges i kliniske interventionsundersøgelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52866669|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Hvorfor er statistik vigtigt? (Hvad kan statistik? ; Hvad kan statistik (desværre) ikke? ; Statistisk præcision og korrekthed ; Eksempel med kapitelhenvisninger (Hvorfor lige 0,05 for p-værdien?) ; Grafisk fremstilling (Scatter plot (XY-punktdiagram) ; Histogram ; Box-plot) ; Måleskalaer (Kontinuert intervalskala (kontinuerte variable) ; Diskret intervalskala (kontinuerte variable) ; Rang/ordinalskala (ordinale variable) ; Nominal/kategorisk skala (kategoriske variable) ; Binomialskala (dikotome variable)) ; Deskriptiv statistik (Deskriptive parametre ved kontinuert intervalskala ; Varians ; Spredning ; Standardfejlen af middelværdien (SEM) ; Brug af SD vs SEM ; Deskriptive parametre ved ordinalskala ; Deskriptive parametre ved kategorisk skala) ; Missing data og outliers ; Normalfordeling (Konstant sammenhæng mellem fordeling og spredning ; Standardnormalfordelingen ; Eksempel 1 - Hvor stor en patientandel har forhøjet blodtryk? ; Eksempel 2 - I hvilket interval ligger 95 % af de indsamlede observationer? ; Følger observationerne en normalfordeling? ; QQ-plot (fraktilplot) ; Logaritmisk transformation ; Andretransformationer end logaritmen) ; Andre fordelinger end normalfordelingen (Binomialfordeling ; Poissonfordeling) ; Fordeling af middelværdien (Centralgrænseværdisætningen ; Standardnormalfordelingen af middelværdien ; Student's t-fordelingen af middelværdien fra stikprøve) ; Konfidensinterval af middelværdien (Beregning af 95 %-konfidensinterval ; Brugen af konfidensinterval i klinisk forsøg) ; Statistisk test af hypoteser - altid samme proces (Opstilling af hypoteser ; Risiko for fejl ; Type 1 fejl - risikoen for fejlkonklusion ; Type 2 fejl - risiko for at overse en forskel ; Metoden ved en statistisk hypotesetest ; Ensidet og tosidet statistisk hypotesetest ; Når H₀-hypotesen IKKE kan forkastes) ; Valg af statistisk hypotesetest ; Parametrisk statistik (Forudsætning) ; Student's t-test - statistisk test af middelværdier (Anvendelse ; Opstilling af hypoteser ; Forudsætninger ; Beregning ag den statistiske teststørrelse ; P-værdi ; Eksempel- hypertensionsforsøg ; Parret student's t-test) ; Variansanalyse (Ensidet variansanalyse ; Multivariabel (multipel) variansanalyse ; Generel lineær model ; Multivariat variansanalyse ; Random, fixed og mixed-effect variansanalyse ; Justering for baseline ; Subgruppeanalyse ved brug af variansanalyse ; Fortolkning af output fra variansanalyse - hypertensionsforsøg ; Fortolkning af den generelle lineære model fra publikationer) ; Lineær regressionsanalyse (Modelkontrol ved brug af residualplot ; Determinationskoefficient (R²) - hvor godt passer modellen til data? ; Eksempel på residualplot og determinationskoefficient ; transformation af den afhængige variabel (Y) ; Transformation af uafhængige variable (X'erne) ; Udvælgelse af de uafhængige variable (kovariater) ; Ikke-lineær regressionsanalyse) ; Korrelationsanalyse (Pearsons korrelationskoefficient ; Spearmanns korrekationskoeffocient) ; Nonparametrisk statistik - ordinalskala (Forudsætninger ; Mann-Whitney-U-test - uparret design ; Wilcoxon signed rank test - parret design ; Nonparametrisk varinasanalyse) ; Nonparametrisk statistik - binomialskala (X²-test - uparret design ; Fishers eksakte test - uparret design ; McNemars test - parret design ; Logistisk regression ; Gentagne målinger (repeated measurements)) ; Nonparametrisk statistik - kategorisk skala ; Tid til event-analyser (Traditionelle analysemetoder duer ikke ; Kaplan-Meier-kurver ; Sammenligning af to Kaplan-Meier-kurver ; Hazard-ratio ; Mediantid ; Hazard-ratio og mediantid giver et samlet billede ; Log-rank-test ; Cox regression ; Cox regression - et eksempel ; Subgruppeanalyse) ; Risikomål (Absolut risikomål ; Relativt risikomål ; Beregning af risikomål ; Odds-ratio vs. relativ risiko ; Risikomål forklaret med kroner og øre ; Pas på relativ vs. absolut risikovurdering) ; Massesignifikans (Èn statistisk test på mange variable ; Sekventielt design ; Hypotetisk-deduktiv metode vs. det modsatte ("fisketur")) ; Beregning af stikprøvestørrelse (Valg af type 1 og 2 fejl afgør stikprøvestørrelsen ; Mindste relevante effektBeregning af stikprøvestørrelse - kontinuert variabel ; Hvilke parametre ændrer stikprøvestørrelsen mest? ; Stikprøvestørrelse - binomialskala ; Overslag af stikprøvestørrelse - binomialskala ; Udledning af formlen for stikprøvestørrelsen (KUN for de interesserede)) ; "Speed"-læsning af videnskabelige publikationer ; Diagnostiske tests (Syg/rask ; Positiv/negativ ; Sensitivitet og specificitet ; Positiv og negativ prædiktiv værdi ; Eksempel ; ROC-kurve) ; Udvikling og validering af spørgeskemaer (Hvilket spørgeskema skal vælges? ; Patienterne ; Antallet af besvarelser ; Praktiske overvejelser ; Udvikling af et nyt spørgeskema ; Fra hvidt papir til koncepter ; Spørgeskema udkast ; Pålidelighed (reliability) ; Gyldighed (validity) ; Sensitivitet ; Afslutning på udviklingsprocessen ; Afslutning) ; Software til statistik (R Project for Statistical Computing ; SPSS ; SAS ; Python/SciPy ; Excel ; Stata ; Andre statistikprogrammer) ; Afsluttende gode råd
  ISBN nr.: 
  9788762815520
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52866669|260|a
  Available: 
  870970-basis:52866669|980|a
 3. Kennedy Otwombes drøm

  • Avisartikel

  Kennedy Otwombes drøm

  I: Information, 2016-04-01, Videnskapløb, s. 16-18
  Den kenyanske biostatistiker søgte for 13 år siden først til Europa og siden til Sydafrika, fordi mulighederne for forskere dér er større. Gennem det internationale forskningsnetværk, der findes her, forsøger han at hjælpe forskere fra resten af Afrika med at få publiceret deres resultater og skaffe forskningsmidler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:36898690|980|.
  Omfang: 
  Videnskapløb, s. 16-18
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2016-04-01
  By: 
  870971-avis:36898690|260|a
  Available: 
  870971-avis:36898690|980|a
 4. Biostatistik & epidemiologi : grundbog for de sundhedsvidenskabelige uddannelser

  • Bog
  61.07 BIO

  Biostatistik & epidemiologi : grundbog for de sundhedsvidenskabelige uddannelser

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Introduktion til forståelse af medicinsk statistik og epidemiologiske begreber og til at mestre basale statistiske og epidemiologiske værktøjer til beskrivelse af egne observationer. Med øvelsesspørgsmål efter hvert kapitel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62411376|980|.
  Note: 
  Indhold: Evidensbegrebet og sundhedsvidenskabelige studiedesigns ; Biostatistik (Introduktion til biostatistik ; Deskriptiv statistik ; Dataindsamling og databehandling ; Test af hypoteser ; Analyse af kategoriske data ; Analyse af numeriske data ; Analyse af overlevelsesdata ; Diagnostiske tests og måleusikkerhed ; Beregning af stikprøvestørrelse ; Eksplorativ dataanalyse og mønstergenkendelse) ; Epidemiologi (Introduktion til epidemiologi ; Registerstudier ; Kohortestudier ; Case-control-studier ; Den randomiserede kontrollerede undersøgelse ; Systematisk review og meta-analyse ; Missing data)
  ISBN nr.: 
  9788793810273
  Omfang: 
  267 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62411376|260|a
  Available: 
  870970-basis:62411376|980|a
 5. Lup på biostatistik : leverresektion eller -regression?

  • Tidsskriftsartikel

  Lup på biostatistik : leverresektion eller -regression?

  I: Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 2 (1993), S. 158-162
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:81120455|980|.
  Omfang: 
  S. 158-162
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 2 (1993)
  By: 
  870971-tsart:81120455|260|a
  Available: 
  870971-tsart:81120455|980|a
 6. Lup på biostatistik : skal grafer bestemme den statistiske metode?

  • Tidsskriftsartikel

  Lup på biostatistik : skal grafer bestemme den statistiske metode?

  I: Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 3 (1993), S. 266-270
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:81370427|980|.
  Omfang: 
  S. 266-270
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 3 (1993)
  By: 
  870971-tsart:81370427|260|a
  Available: 
  870971-tsart:81370427|980|a
 7. Livet i kolonner

  • Tidsskriftsartikel

  Livet i kolonner

  I: Forskningen & samfundet, Årg. 11, nr. 1 (1985), S. 5-7
  Biostatistikken som værktøj for medicinen, sociologien og de andre menneske-forskningsgrene
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:71627845|980|.
  Omfang: 
  S. 5-7
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Forskningen & samfundet, Årg. 11, nr. 1 (1985)
  By: 
  870971-tsart:71627845|260|a
  Available: 
  870971-tsart:71627845|980|a
 8. Lup på biostatistik : hvad hændte Buddenbrook-familien

  • Tidsskriftsartikel

  Lup på biostatistik : hvad hændte Buddenbrook-familien

  I: Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 4 (1993), S. 439-444
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:81553785|980|.
  Omfang: 
  S. 439-444
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 4 (1993)
  By: 
  870971-tsart:81553785|260|a
  Available: 
  870971-tsart:81553785|980|a
 9. Lup på biostatistik : på tværs eller langs?

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:81793816|980|.
  Omfang: 
  89-92
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Bibliotek for læger, Årg. 186, h. 1 (1994)
  By: 
  870971-tsart:81793816|260|a
  Available: 
  870971-tsart:81793816|980|a
 10. Lup på biostatistik : er intentionen afgørende

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:80996942|980|.
  Omfang: 
  S. 80-90
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Bibliotek for læger, Årg. 185, h. 1 (1993)
  By: 
  870971-tsart:80996942|260|a
  Available: 
  870971-tsart:80996942|980|a