term.subject="for sundhedsfaglig uddannelse"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 KVA

  Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet

  2016
  1. i.e. ny udgave, 3. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52345588|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Lena Ankersen, Esta Larsen í Djónastovu, Kim Walther Jacobsen (f. 1954)
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Kvalitetsudvikling og dokumentation i et historisk perspektiv / af Birgit Villadsen og Marianne Nord Hansen. Danske instanser og strategier for digitalisering / Annette Lyneborg Nielsen og Mette Kristine Anna Svea Mortensen. Jan Mainz: Kvalitetsudviklingsprocessen. Evidensbaseret klinisk praksis / Jan Mainz og Søren Paaske Johnsen. Marianne Eilsø Munksgaard: Kvalitetsudvikling i patientforløb. Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling / Inge Pedersen, Michael Dyre Stæhr og Anne Kudsk Fallesen. Kliniske retningslinjer / Lena Ankersen og Mette Kildevæld Simonsen. Hanne Mainz: Nationale kliniske kvalitetsdatabaser. Gitte Sand Rasmussen: Den Danske Kvalitetsmodel. Nete Ramlau-Hansen: Audit. Metoder til brugerinddragelse og kvalitetsudvikling / Rikke Gut og Karen Skjødt Hansen. Anna Marie Balling Høstgaard: MTV - Medicinsk teknologivurdering. Kvalitetsledelse - ledelse af kvalitetsudvikling / Jan Mainz og Sine Mainz. Steen Hundborg: Dokumentation - rammer og krav. Bitten Kjærsgaard: Dokumenation via it-systemer i hospitalsregi. Dokumentation via it-systemer i primærsektoren / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Dokumentationsprocessen / Kim Walther Jacobsen og Raymond Kolbæk. Kommunikation af data - og det tværgående samarbejde / Kim Walther Jacobsen og Birgit Bækmann Jeppesen. Ingrid Egerod: Kvalitetsudvikling og dokumentation : udfordringer og effekt
  ISBN nr.: 
  9788717042605
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52345588|260|a
  Available: 
  870970-basis:52345588|980|a
 2. Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder

  • Bog
  : Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder
  61.07 BAC

  Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder

  2015
  2. udgave, 2. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52071895|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Beedholm, Stinne Glasdam
  Note: 
  Indhold: Stinne Glasdam: At komme i gang med et sundhedsfagligt bachelorprojekt ; Jura og etik ; Semistrukturerede interviews af enkeltpersoner ; Afslutning af bachelorprojektet. Ester Hørmann: Litteratursøgning. Litteraturreview / af Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm og Stinne Glasdam. Diskursanalyse ; Analyse af forskellige former for tekstmateriale ; Biografier som narrativer / af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen. Karen Hvidtfeldt Madsen: Selvbiografier som empiri. Fokusgruppeinterview / af Jeanette Præstegaard og Stine Bauer Nørby. Gitte Wind: Antropologisk feltarbejde. Malene Kjær: Videooptagelser og fotografier. Linda Kragelund: Obser-viewet. Loni Ledderer: Casestudier. Birthe D. Pedersen: Fortælling som empirisk materiale. Birte Hedegaard Larsen: Livshistoriske forskningsmetoder. Ingrid Egerod: Dagbøger som narrativer. Helle Winther: Praksisfortællinger. Ingrid Poulsen: Standardiserede spørgeskemaers anvendelse. Marianne Høyen: Konstruktion af eget spørgeskema. Helle Terkildsen Maindal: Den randomiserede, klinisk kontrollerede undersøgelse ; Interventionsstudier. Mia Husted: Aktionsforskning. Auditmetoden / af Jan Mainz og Mette Mainz Rode. Cecilia Høst Ramlau-Hansen: Tværsnits- og kohorteundersøgelser
  ISBN nr.: 
  9788717044944
  Omfang: 
  333 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52071895|260|a
  Available: 
  870970-basis:52071895|980|a
 3. Livsanskuelser - filosofi, etik og religion

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29173737|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Gitte Bjerregaard Jæger
  Note: 
  Indhold: Filosofihistorie : den tankemæssige baggrund for forskellige livsanskuelser (Frigørelsen ; Oplysningsfilosofi ; Udviklingstanken ; Eksistensfilosofi ; Fænomenologien og hermeneutikken ; Den humane filosofi ud fra skabelsestanken ; Omsorgsfilosofi) ; Etik : problemstillinger og dilemmaer (Gensidighed og fordring ; Den bioetiske konvention og den danske sundhedslovgivning ; De etiske komiteer : en model : nytteetiske og pligtetiske normteorier ; Etiske dilemmaer i forbindelse med alvorligt syge og døende ; Etiske dilemmaer i forbindelse med abortlovgivning, kunstig befrugtning og genteknologi ; Den uløselige konflikt mellem normer : autonomi og utilitarisme ; En samordning af normer på to niveauer - rimelighedens metode Richard M. Hare ; Rimelighedens rationelle metode til løsning af etiske dilemmaer ; Et livsfilosofisk forhold til etiske dilemmaer) ; Åndelig omsorg : om samtalen ved eksistentielle og religiøse problemstillinger (Åndelig omsorg ; K.E. Løgstrups suveræne livsytringer : en nærhedsorientering i krisesamtalen ; Krisereligion - håbet på trods ; Lidelsens problem : teodicé-problemet ; Lidelsens problem i omsorgen : Katie Erikssons kritik ; Det tværfaglige samarbejde med inddragelse af andre kompetencer : psykologi og religion) ; Religion : to religiøse livsanskuelser - kristendom og islam (tillæg om hinduisme) (Den religiøse dimension ; Integration af patienter fra andre kulturer på hospitalet ; Vor egen baggrund ; Det muslimske mindretal og deres religion ; Den kristne dåbsbekendelse og islams fem søjler ; Forskellige forskrifter ; Overgangsritualer : en sammenstilling ; Sproglige problemer og manglende kendskab til sygehusets rutiner ; Tillæg : hinduisme blandt tamiler)
  ISBN nr.: 
  9788717042346
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Nyt Nordisk Forlag, Dansk Sygeplejeråd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29173737|260|a
  Available: 
  870970-basis:29173737|980|a
 4. Ernæring og diætetik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28835299|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Bente Kirkeskov
  ISBN nr.: 
  9788717041813
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28835299|260|a
  Available: 
  870970-basis:28835299|980|a
 5. Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet

  • Bog
  61.4 BØR

  Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Indblik i hvordan børn, unge og deres forældre oplever hospitalsindlæggelse og kontakten med sundhedsvæsenet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51445376|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Peter Albæk, Claus Sixtus Jensen (f. 1974), Marianne Eg, Sine Maria Herholdt-Lomholdt
  Note: 
  Indhold: Sundhedsvæsenets bevægelser fra fortid til fremtid ; Børnliv og familiestruktur ; Familiens perspektiv ; Barnet og den unges perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788717042896
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51445376|260|a
  Available: 
  870970-basis:51445376|980|a